За Проекта

Проект “Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие в хранително – вкусовия сектор чрез промотиране на кръгова икономика” с Акроним AGROFICCIENCY се изпълнява по 6-та Покана на Програмата за сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ” 2014-2020. Проектът е свързан с подобряване на трансграничното сътрудничество между Гърция и България, с основна цел „Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата употреба на нови идеи и насърчаване на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори.

Програмата обхваща най – югоизточната, неостровна зона на ЕС. Развитието на селското стопанство е един от най – значимите проблеми в региона, тъй като голяма част от населението му е активно заето в индустрията, определяйки широкия селскостопански хранително-вкусов сектор като най – тежката индустрия в региона. Крайъгълният камък на развитието на селското стопанство се крие в интегрирането на съвременните техники в оперативните процеси на индустрията, за да се подобри общата производителност на селскостопанския сектор и по -широката му екосистема.


Трансграничната зона е благословена с богати природни ресурси и плодородни селски райони, които демонстрират големия експлоатационен потенциал, установявайки по-широката агро-хранителна верига на стойността като най-обещаващата възможност по отношение на икономическото и социално развитие на района. Всеки регион в трансграничната зона има своите силни и слаби страни. Регионът на Солун е изключително индустриализиран. Има множество изследователски центрове и камари с изградена мрежа от контакти и членове. В България липсва горепосоченото, но може да предложи директен и много необходим нов пазар, пазара на Черно море, както и значително ноу-хау по отношение на ИКТ технологиите. Всички гранични региони споделят един общ микроклимат и природни ресурси и притежават голям научен и социално-икономически потенциал. В трансграничния регион обаче липсва механизъм за подкрепа, който да подпомогне процъфтяването на селскостопанския сектор и местните и/или потенциални МСП да се развиват. Общите съвместни проблеми, общи активи и недостатъчен капацитет създават благоприятна почва и пряка нужда от сътрудничество, и търсене на съвместно решение на проблема. МСП-та не притежават съвременни бизнес инструменти, които да им позволят да развият своята дейност и да просперират.


В допълнение, съществуват множество възможности за финансиране от страна на публични или частни източници, от които местните МСП биха могли да се възползват, но тези източници обаче остават неизползвани поради липса на достъпна информация. Друг проблем, с който се сблъсква трансграничния регион поради липсата на механизъм за подкрепа, е ограниченият достъп до контакти, необходими за популяризиране на продукти, споделяне на идеи, обучение и обмен на техническа експертиза. Предприемачите мислят за стартиране на нови бизнес начинания, без да притежават задължително необходимите знания и професионален опит, необходими за осигуряване на тяхната реализация. Ето защо много предприятия не успяват да привлекат инвеститори и да оцелеят.
Нещо повече, технологиите правят огромни скокове, но МСП в трансграничната зона са неадекватни по отношение на оперативната дигитализация, което води до почти никаква интеграция на цифрови инструменти. Проектът АГРОФИШЪНСИ има за цел да подобри механизмите за подкрепа, които се предлагат в Трансграничната зона, чрез създаване на център за бизнес подкрепа, който ще предлага всичко на едно място и който ще работи по модел, подобен на инкубатор за новосъздадените и потенциалните МСП. Този център ще осигури необходимото обучение, наставничество, индивидуални консултации и
работа в мрежа по време на периода на изпълнение на проекта, като предоставя средства и възможности на местните агро-хранителни МСП да развият своите бизнес инструменти, да генерират нови идеи и да придобият необходимото ноу-хау, правилно управление, комуникация и планиране на техните операции, като същевременно се създава конкурентно предимство, което ще ги направи по-привлекателни за инвеститорите. Освен това, центърът ще им предостави обучение по стратегии и методологии за ефективност на разходите и ще ги насърчава към интегрирането на кръговата икономика и съвременната логистика в техните процеси. Центърът ще следва подход, основан на сътрудничество, действайки като мост между двете страни и насърчавайки иновациите в селскостопанския сектор и по-широката му верига на стойността, като подкрепя обмена на информация и стимулира сътрудничеството и взаимодействието между крайните потребители на двете държави.


Иновативният характер на проекта се състои във факта, че той има за цел да предложи цялостен набор от услуги, които ще се взаимодопълват и ще доведат до кохерентен резултат, който е израз на пряката подкрепа за новосъздадените МСП. Неговият фокус върху бизнеса, опериращ в агро-хранителната верига и по-широката му екосистема, също допринася за неговата иновативна страна. Основната целева група са местните новосъздадени и потенциални МСП, тъй като те се нуждаят от цялостна и ефективна подкрепа и насока. Чрез този проект те ще бъдат значително облагодетелствани, тъй като ще получат достъп до безопасна среда, която ще им осигури необходимите знания, икономически ефективни стратегии и контакти, като им помогне да поставят здрави основи, за да оцелеят и да просперират. Партньорите по проекта също ще се възползват от програмата, като допълнително обогатят своите портфолия и услуги и изградят силни връзки помежду си.