Проект Изпълними

 • РП1; Управление и координация (всички включени ПП): Той включва всички дейности, свързани с УП и целта му е да изпълни всички необходими дейности и административни процеси. Състои се от:
  • Дейност.1.1 Подготвителни дейности (ВП, PB4, PB5)
  • Дейност.1.2 Управление на проекти (всички PP)
  • Дейност.1.3 Заседания на Управителния комитет (всички ПП)
  • Дейност.1.4 Вътрешна оценка (LB, PB2, PB3)
  • Дейност.1.5 Проверка на разходите (LB, PB2, PB3)
 • РП2; Комуникация и разпространение (всички включени ПП): Тя гарантира, че посланието и резултатите от проекта се предават ефективно на всички целеви групи и бенефициенти. Състои се от:
  • Дейност.2.1 План за комуникация на проекта (LB, PB4)
  • Дейност.2.2 Популяризиране на проекта чрез интернет и социални медии (LB, PB4, PB5)
  • Дейност.2.3 Материал за разпространение (PB4)
  • Дейност.2.4 Събития по проекта (всички PP)
  • Дейност.2.5 Публикации по проекта (PB2, PB3, PB4, PB5)
 • РП3; Изграждане на капацитет – планиране (всички включени ПП) Той включва всички необходими изследвания, които трябва да бъдат направени, за да се поставят основите на подкрепа на МСП от агрохранителния сектор, работещи в Трансграничната зона, и да се извлече жизненоважна информация, която да послужи като насоки за насочване на всички пилотни дейности и материали. Състои се от:
  • Дейност.3.1 Проучване на състоянието на агрохранителния сектор (всички ПП)
  • Дейност.3.2 Проучване на кръговата икономика и въздействието върху околната среда (PB2, PB3, PB4, PB5)
  • Дейност.3.3 Стратегическо планиране (всички ПП)
 • РП4; Създаване на механизми за подкрепа (всички включени ПП) След приключване на всичко по -горе, в РП4 ще бъдат създадени всички подкрепящи механизми и необходими инструменти за постигане на целите на проекта. Той включва създаването на:
  • Дейност.4.1 Център за бизнес подкрепа (LB, PB4, PB5)
  • Дейност.4.2 платформа за електронна подкрепа (всички PP)
  • Дейност.4.3 Разработване на „Наръчник за стратегии за кръгове за МСП“ (PB2, PB3, PB4, PB5)
 • РП5; Услуги за пилотна подкрепа (всички участващи ПП): В РП5 ще бъдат организирани и внедрени всички пилотни услуги за поддръжка, които Центърът за бизнес подкрепа ще предлага. Състои се от:
  • Дейност.5.1 Обучителни семинари и консултации (всички ПП)
  • Дейност.5.2 Целенасочено консултиране с МСП на агрохранителния сектор относно най -добрите практики за екологично развитие (PB3, PB4, PB5)
  • Дейност.5.3 Форум за хибридни мрежи и иновации за заинтересованите страни в агрохранителния сектор (всички ПП)
  • Дейност.5.4 Действия за капитализиране за устойчивост (всички ПП)
 • ПР6; Дейности, реализирани извън Трансграничната зона (LB, PB2, PB4, PB5). РП6 се състои от две дейности, изпълнени извън програмната зона:
  • Дейност.6.1 Участие в международен панаир (LB, PB2, PB4, PB5)
  • Дейност.6.2 Трансфер на ноу хау (PB2).