Резултати от проекта

Очакваният резултат от проекта е подобряването на услугите за подкрепа на агро-хранителните предприятия, предлагани в Трансграничната зона. Индикаторът за резултат е предприемаческият барометър, който е свързан с представянето на агро-хранителния сектор. Той следи състоянието на 5 основни стълба на предприемачеството: достъп до финансиране, култура на предприемачеството, данъци и регулация, образование и обучение и координирана подкрепа.

Проектът по подразбиране не може да направи промените в данъците и регулацията, както поради бюджетните ограничения на програмата, така и поради хоризонта за изпълнение, които представляват бариери и възпират подобни намерения. Проектът обаче директно засяга другите стълбове, като създава холистичен механизъм за насърчаване и подкрепа на МСП, работещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост. Механизмът се фокусира не само върху една от гореспоменатите бариери, но допринася ефективно за премахването на всички тях едновременно.

Работният план на проекта е разработен по такъв начин, че непоколебимо решава въпроси, свързани с тези стълбове, които представляват бариери за оцеляването и развитието на бизнеса, и засягат предприемаческата среда в региона. Създаването на центъра за бизнес подкрепа ще култивира благоприятна почва за създаване, оцеляване и развитие на МСП.

Центърът следва два основни подхода за ефективна подкрепа на ключови места. Първо, той следва подхода на инкубатора, който има за цел да обучава и консултира новосъздадените МСП в сектора и да ги снабди с всички основни знания и бизнес инструменти за търсене на финансиране. Второ, той има за цел да разработи и предостави необходимите инструменти и насоки, за да стане икономически ефективен чрез интегриране на практиките на кръговата икономика и съвременната логистика, които ще им помогнат да култивират конкурентно предимство и да стимулират растежа им.

И двата подхода използват менторство, обучение, ИКТ технологии и работа в мрежа, за постигане на максимално въздействие и предлагане на подкрепа. По този начин изпълнението на проекта ще повлияе директно върху 4 от 5 параметъра на индикатора за резултат и ще допринесе за увеличаването му.