Цели на проекта

Основната цел на проект АГРОФИШЪНСИ е да засили подкрепата към утвърдени и новосъздадени МСП от агро-хранителния сектор на Трансграничната зона, чрез изграждане на център за бизнес подкрепа, който съвместява всичко в едно и който ще работи по модел, подобен на инкубатор за новосъздадените и потенциалните МСП. Центърът ще осигури необходимото обучение, наставничество, индивидуални консултации и работа в мрежа по време на периода на изпълнение на проекта, като предоставя средства и възможности на местните агро-хранителни МСП да развият своите бизнес инструменти, да генерират нови идеи и да придобият необходимото ноу-хау, правилно управление, комуникация и планиране на техните операции, като същевременно се създава конкурентно предимство, което ще ги направи по-привлекателни за инвеститорите. Освен това, центърът ще им предостави обучение по стратегии и методологии за ефективност на разходите и ще ги насърчава към интегрирането на кръговата икономика и съвременната логистика в техните процеси. Центърът следва подход, основан на сътрудничество, действайки като мост между двете страни и насърчавайки иновациите в селскостопанския сектор и по-широката му верига на стойността, като подкрепя обмена на информация и стимулира сътрудничеството и взаимодействието между крайните потребители на двете държави.

Основните дейности по проекта включват и обучителни сесии и семинари, целенасочено консултиране на МСП относно съществуващите схеми за екологично етикетиране (СЕЕ) и най-добрите практики за кръгова икономика (КИ), платформа за електронна подкрепа и форуми за хибридни мрежи и иновации за заинтересованите страни в сектора на агро-хранителната промишленост. Иновативният му характер се състои във факта, че той има за цел да предложи цялостен набор от услуги, които ще се допълват и предлагат кохерентен краен резултат, в който се изразява пряката подкрепа на новосъздадените МСП. Неговият фокус върху бизнеса, работещ в агро-хранителната верига и по-широката му екосистема, допълнително допринася за неговата иновативна страна. Не на последно място, холистичният характер на цялото начинание ще създаде добавена стойност в Трансграничните сектори на агро-хранителната промишленост, ВЕИ и логистиката.