3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος(δικαιούχος έργου Νο 3), διοργάνωσε την 3η συνάντηση εργασίας του έργου‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στοναγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, μεακρώνυμο “AGROFFICIENCY“ και αριθμό Σύμβασης ΧρηματοδότησηςNo.B6.3a.09/13.04.2021,…

3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency

31 Ιανουαρίου 2022  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ο 3ος δικαιούχος του έργου ‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, με ακρώνυμο “AGROFFICIENCY“ και αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης No.B6.3a.09/13.04.2021,…

KICK – OFF MEETING

1st of November 2021 On the 1st of November 2021, the Kick – off meeting was held within the scope of Project “Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood sector through promotion of Circular Economy”, with acronym “AGROFFICIENCY“…