Παραδοτέα Έργου

 • Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος): Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Διαχείριση και το Συντονισμό και σκοπός του είναι να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες και διοικητικές διαδικασίες. Αποτελείται απο:
  • Παραδοτέο 1.1 Δραστηριότητες Προετοιμασίας (LB, PB4, PB5)
  • Παραδοτέο 1.2 Project Management ((όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
  • Παραδοτέο 1.3 Συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής ((όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
  • Παραδοτέο 1.4 Εσωτερική αξιολόγηση (LB, PB2, PB3)
  • Παραδοτέο 1.5 Επαλήθευση δαπανών (LB, PB2, PB3)
 • Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και διάδοση (όλοι οι εμπλεκόμενοι και Δικαιούχοι του προγράμματος): Διασφαλίζει ότι το μήνυμα και τα αποτελέσματα του έργου μεταδίδονται αποτελεσματικά σε όλες τις ομάδες-στόχους και τους δικαιούχους. Αποτελείται απο:
  • Παραδοτέο 2.1 Σχέδιο επικοινωνίας έργου (LB, PB4)
  • Παραδοτέο 2.2 Προώθηση Έργου μέσω Διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (LB, PB4, PB5)
  • Παραδοτέο 2.3 Υλικό Διάδοσης (PB4)
  • Παραδοτέο 2.4 Εκδηλώσεις Έργου (όλοι οι εμπλεκόμενοι και Δικαιούχοι του προγράμματος)
  • Παραδοτέο 2.5 Εκδόσεις δημοσιοποίησης του έργου (PB2, PB3, PB4, PB5)
 • Πακέτο Εργασίας 3: Ανάπτυξη Ικανοτήτων-Σχεδιασμός (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος) Περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη έρευνα που πρέπει να γίνει, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια υποστήριξης των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της επιλέξιμης ζώνης του προγράμματος και να εξαχθούν ζωτικής σημασίας πληροφορίες που θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τη στόχευση όλων των πιλοτικών δραστηριοτήτων και υλικού. Αποτελείται απο:
  • Παραδοτέο 3.1 Μελέτη της κατάστασης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
  • Παραδοτέο 3.2 Μελέτη για την κυκλική οικονομία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (PB2, PB3, PB4, PB5)
  • Παραδοτέο 3.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός (Όλα τα PP)
 • Πακέτο Εργασίας 4: Ίδρυση Μηχανισμών Υποστήριξης (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος) Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, στο Πακέτο Εργασίας 4 θα δημιουργηθούν όλοι οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί και τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του έργου. Περιλαμβάνει τη δημιουργία:
  • Παραδοτέο 4.1 Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (LB, PB4, PB5)
  • Παραδοτέο 4.2 Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποστήριξης (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
  • Παραδοτέο 4.3 Ανάπτυξη «Εγχειριδίου Στρατηγικών Κυκλικότητας για ΜΜΕ» (PB2, PB3, PB4, PB5)
 • Πακέτο Εργασίας 5: Υπηρεσίες Πιλοτικής Υποστήριξης (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος): Στο Πακέτο Εργασίας 5 θα οργανωθούν και θα εφαρμοστούν όλες οι πιλοτικές υπηρεσίες υποστήριξης που θα προσφέρει το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Αποτελείται απο:
  • Παραδοτέο 5.1 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & Συμβουλευτικά Εργαστήρια (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
  • Παραδοτέο 5.2 Στοχευμένη παροχή συμβουλών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής σχετικά με τις πράσινες βέλτιστες πρακτικές (PB3, PB4, PB5)
  • Παραδοτέο 5.3 Υβριδικό Συνέδριο Δικτύωσης και Καινοτομίας για ενδιαφερόμενους του αγροδιατροφικού τομέα (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
  • Παραδοτέο 5.4 Δράσεις Κεφαλαιοποίησης για Αειφορία (όλοι οι εμπλεκόμενοι Δικαιούχοι του Προγράμματος)
 • Πακέτο Εργασίας 6: Δραστηριότητες που υλοποιούνται εκτός της περιοχής της επιλέξιμης ζώνης του προγράμματος (LB, PB2, PB4, PB5). Το Πακέτο Εργασίας 6 αποτελείται από δύο δραστηριότητες που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος:
  • Παραδοτέο 6.1 Συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση (LB, PB2, PB4, PB5)
  • Παραδοτέο 6.2 Μεταφορά τεχνογνωσίας – Transfer of Know How (PB2).