Στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος της AGROFFICIENCY είναι να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε ιδρυμένες και νεοσύστατες ΜΜΕ του κλάδου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΚΤ, με τη δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων One-Stop-Shop (BSC) που θα λειτουργεί σε ένα μοντέλο που μοιάζει με θερμοκοιτίδα για τις νεοϊδρυθείσες και πιθανές ΜΜΕ. . Η BSC πρόκειται να παράσχει την απαραίτητη εκπαίδευση, καθοδήγηση, ατομική συμβουλευτική και δικτύωση κατά την υλοποίηση του έργου, δίνοντας τα μέσα και την ευκαιρία στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να τους εξοπλίσουν με όλα τα την απαραίτητη τεχνογνωσία, να διαχειρίζονται σωστά, να επικοινωνούν και να σχεδιάζουν τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει πιο δελεαστικούς για τους επενδυτές. Επιπλέον, η BSC θα τους εκπαιδεύσει σε στρατηγικές και μεθοδολογίες αποδοτικότητας κόστους και θα προωθήσει την ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας και της Σύγχρονης Logistics στις δραστηριότητές τους. Η BSC σκοπεύει να ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, ενεργώντας ως γέφυρα μεταξύ των 2 χωρών και προωθώντας την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα και την ευρύτερη αλυσίδα αξίας του, προωθώντας την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών και τονώνοντας τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των τελικών χρηστών του 2 χώρες.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι εκπαιδευτικές συνεδρίες και εργαστήρια, στοχευμένη διαβούλευση ΜΜΕ σχετικά με τα υπάρχοντα σχήματα πράσινης επισήμανσης (GLS) και βέλτιστες πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας (CE), μια Πλατφόρμα E-Support και υβριδικά φόρουμ δικτύωσης και καινοτομίας για ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της Agrofood. Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έγκειται στο γεγονός ότι στοχεύει να προσφέρει ένα ολιστικό σύνολο υπηρεσιών που θα είναι συμπληρωματικές και θα προσφέρουν ένα συνεκτικό τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η άμεση υποστήριξη των νεοσύστατων ΜΜΕ. Η εστίασή της στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αγροδιατροφής και στο ευρύτερο οικοσύστημά της συμβάλλει στην καινοτόμο πλευρά της. Τέλος, ο ολιστικός χαρακτήρας του όλου εγχειρήματος θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στους τομείς της ΚΤ των Αγροδιατροφών, των ΑΠΕ και των Logistics.