Σχετικά με το Έργο

Το έργο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Τομέα μέσω της Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας» με ακρωνύμιο AGROFICCIENCY υλοποιείται στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Συνεργασίας «Interreg VA Greece-Bulgaria» 2014-2020. Το έργο σχετίζεται με την ενίσχυση της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας με κύριο στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Η περιοχή του προγράμματος είναι μέρος της πιο νοτιοανατολικής, μη νησιωτικής περιοχής της Ε.Ε. Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της περιοχής, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ασχολείται ενεργά με τη βιομηχανία, ορίζοντας τον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα ως τη βαρύτερη βιομηχανία της περιοχής. Ο ακρογωνιαίος λίθος της αγροτικής ανάπτυξης βρίσκεται στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνικών στις επιχειρησιακές διαδικασίες του κλάδου για τη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα και του ευρύτερου οικοσυστήματος.


Η περιοχή CB «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και το Νότο. -Κεντρική Περιφέρεια Σχεδιασμού και Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία» είναι ευλογημένη με πλούσιους φυσικούς πόρους και εύφορες αγροτικές περιοχές που δείχνουν τις μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης, καθιερώνοντας την ευρύτερη αλυσίδα αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων ως την πιο υποσχόμενη ευκαιρία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Κάθε περιοχή της περιοχής έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της. Η Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά βιομηχανοποιημένη. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια με καθιερωμένο δίκτυο επαφών και μελών. Η Βουλγαρία, δεν έχει τα παραπάνω, αλλά μπορεί να προσφέρει μια άμεση και τόσο αναγκαία νέα αγορά, την αγορά της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και μεγάλη τεχνογνωσία στις τεχνολογίες ΤΠΕ. Όλες οι περιοχές πέρα από τα σύνορα μοιράζονται το ίδιο μικροκλίμα και φυσικούς πόρους και παρουσιάζουν μεγάλες επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές δυνατότητες. Ωστόσο, η περιοχή δεν διαθέτει μηχανισμό υποστήριξης για να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα να ευδοκιμήσει και να αναπτυχθούν οι τοπικές ή/και οι δυνητικές ΜΜΕ. Τα κοινά προβλήματα, τα κοινά πλεονεκτήματα και η συμπληρωματική ικανότητα δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος και μια άμεση ανάγκη συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία για να αναπτύξουν τη λειτουργία τους και να ευημερήσουν.


Επίσης, υπάρχει πληθώρα ευκαιριών χρηματοδότησης είτε από δημόσιες είτε από ιδιωτικές πηγές τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι τοπικές ΜΜΕ, αλλά μένουν αναξιοποίητες λόγω έλλειψης σχετικών πληροφοριών. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω της έλλειψης μηχανισμού υποστήριξης είναι η περιορισμένη πρόσβαση στις επαφές που είναι απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων, την ανταλλαγή ιδεών, τη μάθηση και την ανταλλαγή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Οι επιχειρηματίες σκέφτονται να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα χωρίς απαραίτητα να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και επαγγελματικό υπόβαθρο που απαιτούνται για να διασφαλίσουν τη σκοπιμότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να προσελκύσουν επενδυτές και να επιβιώσουν.
Επιπλέον, η τεχνολογία κάνει γιγάντια άλματα, αλλά οι ΜΜΕ στην περιοχή της ΚΤ είναι πολύ ανεπαρκείς ως προς τη λειτουργική ψηφιοποίηση, με αποτέλεσμα ελάχιστη έως καθόλου ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων. Το AGROFFICIENCY στοχεύει να βελτιώσει τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται στην περιοχή της ΚΤ με τη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικής υποστήριξης One-Stop-Shop (BSC) που θα λειτουργεί σε ένα μοντέλο που μοιάζει με θερμοκοιτίδα για τις νεοσύστατες και πιθανές ΜΜΕ. Αυτό το κέντρο πρόκειται να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση, καθοδήγηση, συμβουλευτική ένα προς ένα και
δικτύωση κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου, δίνοντας τα μέσα και την ευκαιρία στις τοπικές ΜΜΕ αγροδιατροφής να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να τους εξοπλίσουν με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, να διαχειριστούν σωστά, να επικοινωνήσουν και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τις κάνει πιο δελεαστικές για τους επενδυτές. Επιπλέον, η BSC θα τους εκπαιδεύσει σε στρατηγικές και μεθοδολογίες αποδοτικότητας κόστους και θα προωθήσει την ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας και της Σύγχρονης Logistics στις δραστηριότητές τους. Το BSC σκοπεύει να ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, ενεργώντας ως γέφυρα μεταξύ των 2 χωρών και προωθώντας την καινοτομία στον αγροτικό τομέα και την ευρύτερη αλυσίδα αξίας του, προωθώντας την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών και τονώνοντας τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των τελικών χρηστών του 2 χώρες.


Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου έγκειται στο γεγονός ότι στοχεύει να προσφέρει ένα ολιστικό σύνολο υπηρεσιών που θα είναι συμπληρωματικές και θα καταλήγουν σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η άμεση υποστήριξη των νεοσύστατων ΜΜΕ. Η εστίασή της στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αγροδιατροφής και στο ευρύτερο οικοσύστημά της συμβάλλει στην καινοτόμο πλευρά της. Η κύρια ομάδα στόχος είναι οι τοπικές νεοσύστατες και δυνητικές ΜΜΕ, καθώς χρειάζονται ολιστική και αποτελεσματική υποστήριξη και καθοδήγηση. Μέσα από αυτό το έργο θα ωφεληθούν πολύ αφού θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο θα τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές και επαφές, βοηθώντας τους να θέσουν γερά θεμέλια για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν. Οι Εταίροι του Έργου θα επωφεληθούν επίσης από το πρόγραμμα, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τα χαρτοφυλάκια και τις υπηρεσίες τους και χτίζοντας ισχυρές συνέργειες μεταξύ τους.