3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency

31 Ιανουαρίου 2022 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, ο 3ος δικαιούχος του έργου ‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, με ακρώνυμο “AGROFFICIENCY“ και αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης No.B6.3a.09/13.04.2021, το οποίο χρηματοδοτείται υπό την 6η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 – 2020”, διοργανώνει την 3η συνάντηση εργασίας, την 31η Ιανουαρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση θα είναι υβριδική, και οι Βούλγαροι δικαιούχοι θα παραστούν στη συνάντηση διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Ο συνολικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της υποστήριξης που προσφέρεται σε λειτουργούσες και νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της διασυνοριακής περιοχής του αγροδιατροφικού τομέα. Στους επιμέρους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται η ολιστική υποστήριξη 20 μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της διασυνοριακής περιοχής, δημιουργώντας έναν one-stop-shop υποστηρικτικό μηχανισμό και ειδικότερα ένα Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει μία ολιστική λύση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή, που κυρίως περιλαμβάνουν την έλλειψη know- how, τις καλές πρακτικές, τη γνώση και τις πληροφορίες που αφορούν σε επενδυτικά εργαλεία, τις χαμένες ευκαιρίες, την έλλειψη επαφών και τις μη κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης  ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κύριος σκοπός διοργάνωσης της 3ης συνάντησης εργασίας είναι η παρακολούθηση της προόδου στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλάνο εργασίας, καθώς και η νέα στοχοθέτηση για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του έργου.

Πληροφορίες για τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης εργασίας θα δημοσιευθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: https://agrofficiency.eu/