3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος
(δικαιούχος έργου Νο 3), διοργάνωσε την 3η συνάντηση εργασίας του έργου
‘Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης στον
αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας’, με
ακρώνυμο “AGROFFICIENCY“ και αριθμό Σύμβασης Χρηματοδότησης
No.B6.3a.09/13.04.2021, το οποίο χρηματοδοτείται υπό την 6η πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V –
A “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 – 2020”, στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση την
προεδρία είχε ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Βλάχος, πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος, και συμμετείχε το σύνολο των δικαιούχων
του έργου είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δικαιούχοι του έργου παρουσίασαν την
τρέχουσα κατάσταση της υλοποίησης των παραδοτέων τους, 10 μήνες από την
εκκίνηση του έργου, και συζήτησαν εις βάθος, λεπτομέρειες που αφορούν στην
υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων. Η πλειονότητα των δικαιούχων έχουν
ολοκληρώσει τις περισσότερες αναθέσεις και προχωρούν τάχιστα με την
υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων
εβδομάδων του Φεβρουαρίου, το ερωτηματολόγιο/ εργαλείο διερεύνησης για τη
διενέργεια ποσοτικής έρευνας του Παραδοτέου 3.1 ‘Μελέτη για την υφιστάμενη

κατάσταση του αγροδιατροφικού κλάδου στη διασυνοριακή περιοχή’ και
Παραδοτέου 3.2 ‘Μελέτη για την Κυκλική Οικονομία & περιβαλλοντική απήχηση’,
θα αποσταλούν στις εμπλεκόμενες ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα, τις οποίες και
ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση του σκοπού του έργου.
Το εταιρικό σχήμα αποφάσισε το επόμενο Info Day του έργου να διοργανωθεί τον
Απρίλιο 2022 (2-4/4/2022), στο πλαίσιο της Detrop/ Διεθνούς Έκθεσης
τροφίμων, ποτών, μηχανημάτων, εξοπλισμού & συσκευασίας, στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρηματίες του
αγροδιατροφικού τομέα και κυρίως οι νεοϊδρυθείσες και δυνητικές ΜΜΕ,
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν, έτσι ώστε να επωφεληθούν από το έργο
Agrofficiency, παρέχοντάς τους την απαραίτητη γνώση, επικερδείς στρατηγικές
και επαφές, εφόδια, με τα οποία θα χτίσουν ισχυρά θεμέλια στην αγορά τους
αγροδιατροφικού κλάδου.


Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με χρήσιμες αποφάσεις για την πρόοδο της
υλοποίησης του έργου, με την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και την
επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί μέχρι αυτή τη στιγμή κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση:
www.agrofficiency.eu.