Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης (Business Support Center -BSC) στα πλαίσια του Διασυνοριακού Έργου “AGROFFICIENCY”

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, επικεφαλής εταιρικού διασυνοριακού σχήματος που συναπαρτίζεται από τους κάτωθι λοιπούς φορείς από Ελλάδα και Βουλγαρία:
• Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας,
• Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος
• Περιφερειακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad
• Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής
Οικονομίας», και ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020», έχει θέσει σε λειτουργία καινοτόμο Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (BSC).
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ανωτέρω Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (BSC) περιλαμβάνουν υποστήριξη σε MME του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας, για την επίλυση προβλημάτων σε θέματα εμπορικής και μεταποιητικής λειτουργίας, τεχνολογιών, διοίκησης προσωπικού, μάρκετινγκ, πωλήσεων, χρηματοδοτήσεων, λογιστικής, επιχειρηματικής στρατηγικής και κάθε άλλη λειτουργίας που απαιτείται για την ανάπτυξη και επέκταση των μικρών επιχειρήσεων, την καινοτομία, την αυξημένη παραγωγικότητα, τη βελτίωση της διαχείρισης και τη μείωση των οικονομικών συγκεντρώσεων του κλάδου.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα παρέχει υποστήριξη σε επιχειρηματίες μέσω επιχειρηματικών συμβουλών που εξυπηρετούν πελάτες και για νέο-ιδρυθείσες και για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι σύντομες και στοχευμένες με προσωπικές συνεδρίες με πελάτες που αναζητούν προσωποποιημένη επιχειρηματική υποστήριξη.
Η κάθε ωφελούμενη επιχείρηση θα λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες θα αφορούν τον/τους επιχειρηματίες ή/και στελέχη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις κατωτέρω ενέργειες κατάρτισης. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής θα παρασχεθούν από ειδικό επιστήμονα και θα αφορούν θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων & logistics, αειφορίας και κυκλικής οικονομίας.
Ήδη πάνω από 10 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή, μετά από σχετική δημόσια πρόσκληση του εταιρικού σχήματος, και λαμβάνουν ήδη συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Τέλος, περισσότερες πληροφορίες για το έργο Agrofficiency και το Κέντρο Υποστήριξης
Επιχειρήσεων παρέχονται στις παρακάτω διαδικτυακές διευθύνεις:


https://agrofficiency.eu
https://esupportplatform.agrofficiency.eu