ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “AGROFFICIENCY”

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Αγροδιατροφικό Κλάδο μέσω της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας», και ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Greece- Bulgaria 2014-2020», βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης ένα κύκλος σεμιναρίων κατάρτισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημά
του, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου προσφέρεται ολιστική υποστήριξη σε αγροδιατροφικές ΜΜΕ στη Διασυνοριακή Περιοχή, μέσω της ίδρυσης ενός Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης, το οποίο φιλοδοξεί να εξοπλίσει τις επιχειρήσεις αυτές με όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις και επιχειρηματικά εργαλεία, μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών της κυκλικής οικονομίας και σύγχρονων συστημάτων Logistics, ώστε να γίνουν περισσότερα καινοτόμες και ανταγωνιστικές.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το έργο υλοποιείται από ένα διασυνοριακό εταιρικό σχήμα
αποτελούμενο από τους:

  1. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως Επικεφαλή Δικαιούχο
  2. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
  3. Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος
  4. Περιφερειακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad
  5. Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ειδικότερα, όσον αφορά την κατάρτιση, πραγματοποιήθηκαν στην αρχή από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 6 εκπαιδευτικά εργαστήρια γύρω από τα θέματα «χρηματοδότησης», «μάρκετινγκ» και «σχεδιασμού». Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης τους μέσα από την χρησιμοποίηση κατάλληλων εργαλείων επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους πιο ανταγωνιστικές και ελκυστικές σε δυνητικούς επενδυτές.
Στην συνέχεια ακολούθησε η υλοποίηση από την Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος 2 εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων και Logistics καθώς και αειφορίας και κυκλικής οικονομίας, επιπρόσθετα των γενικών αρχών διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία παρακολούθησαν οι ίδιοι καταρτιζόμενοι.
Ο κύκλος της κατάρτισης ολοκληρώνεται με την έναρξη υλοποίησης από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση: α) Business Plan, β) Marketing Plan, και γ) Strategy Plan, σε μια αγροδιατροφική επιχείρηση.

Εν κατακλείδι, ο συγκεκριμένος κύκλος κατάρτισης συνέβαλε τα μέγιστα στην υποστήριξη των εργαζομένων και επιχειρηματιών μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να α) εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια για να λάβουν χρηματοδότηση, β) προωθήσουν τις δραστηριότητες τους, και γ) προσδιορίσουν την κατάλληλη στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.